Check Route, Fare for Delhi Metro Stations

Platforms List for Akshardham
Gate Akshardham Metro Station
1 Swami Narayana Akshardham Mandir
2 Parking
Platforms List for Hindon
Gate Hindon Metro Station
1 Raj Nagar Extension Societies, K D P Gol Chakkar, City Forest Park, Ghaziabad\ Nandgram, Haz House\
2 Sai Upvan Temple, Hindon Ghat, Sai Upvan\